Oferta SLCom

Poniżej przedstawiam ofertę Kancelarii świadczoną pod marką SLCom. Każda usługa dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb Klienta.


Pomoc na etapie zakładania działalności oraz w początkowej fazie rozwoju.

W początkowej fazie działalności, Start-up jest szczególnie narażony na błędy, których konsekwencje mogą być odczuwalne przez wiele lat od rozpoczęcia funkcjonowania na rynku. Kluczowym jest dobór optymalnej formy działalności, ustalenie jasnych praw i obowiązków wspólników, a także ochrona własności intelektualnej, w tym know-how.

W tym zakresie SLCom gwarantuje:

 • Dobór właściwej formy prawnej działalności
 • Rejestrację działalności
 • Przygotowanie regulaminów oraz pozostałej dokumentacji wykorzystywanej w kontaktach z Klientami
 • Wdrożenie RODO
 • Bieżące doradztwo prawne
 • Sporządzanie umów obejmujących własność intelektualną Start-up’u (licencje, zbycie majątkowych praw autorskich, ochrona know-how).

Pomoc w uzyskaniu środków finansowych.

Jednym z najczęstszych problemów z jakimi spotykają się początkujący przedsiębiorcy jest brak odpowiednich środków finansowych na rozpoczęcie oraz prowadzenie działalności. Nie każdy na starcie dysponuje zdolnością kredytową pozwalającą na pozyskanie środków z banku. Istnieje jednak wiele alternatywnych źródeł finansowania Start-up’u:

Crowdfunding udziałowy  

Jest to model finansowania społecznościowego za pośrednictwem portali crowdfundingowych. Innymi słowy - sposób pozyskiwania środków pieniężnych za pomocą Internetu w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w ramach nowej emisji. Źródło finansowania stanowi społeczność skupiona wokół produktu bądź zespołu. Oprócz możliwości uzyskania środków, korzystanie z portali crowdfundingowych pozwala dotrzeć z produktem bądź usługą do szerszego grona osób, a także zweryfikować z perspektywy zapotrzebowania rynkowego planowanego zakresu usług lub produktów.

W tym zakresie SLCom gwarantuje:

 • Analizę ofert platform crowdfundingowych, pomoc w wyborze najlepszej platformy z perspektywy Start-up’u
 • Pomoc w przygotowaniu umowy z platformą crowdfundingową
 • Wsparcie w kontaktach z platformami crowdfundingowymi
 • Analizę ryzyka związanego z kampanią crowdfundingową
 • Pomoc w przygotowaniu kampanii crowdfundingowej, a także w wyborze jej rodzaju
 • Wsparcie w kontaktach z inwestorami
Umowa inwestycyjna

Umowa inwestycyjna określa zasady współpracy pomiędzy przyszłymi wspólnikami. Powinna regulować kluczowe zachowania wspólników przez cały okres inwestycji, a w szczególności: opis zasad wejścia kapitałowego (zawiązanie nowej spółki lub objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym), opis zasad ewentualnego dofinansowania spółki w przyszłości, opis zasad podejmowania kluczowych decyzji co do rozwoju spółki, opis zasad dokonywania wyjścia kapitałowego przez inwestora).

W tym zakresie SLCom gwarantuje:

 • Sporządzanie umów inwestycyjnych dopasowanych do potrzeb Start-up’u (przykładowo zawierających: zobowiązanie lub uprawnienie do sprawowania funkcji w organach spółki, zobowiązanie udziałowca do niesprzedawania udziałów, prawo do odkupienia wszystkich udziałów w spółce, prawo pierwszeństwa nabycia udziału przeznaczonego do zbycia, zakaz konkurencji, zabezpieczenie interesów spółki przy wyjściu kapitałowym)
 • Pomoc w prowadzeniu negocjacji z potencjalnymi inwestorami
 • Ochronę interesów Start-up’u w toku negocjacji z potencjalnymi inwestorami (m.in. poprzez umowy o zachowanie poufności)
 • Pomoc w przeprowadzeniu badania due-diligence (w szczególności w zakresie know-how, praw autorskich i praw pokrewnych, praw ochronnych na znak towarowy, umów licencyjnych, domen internetowych, koncesji oraz zezwoleń)
 • Pomoc w rozwiązaniu niekorzystnych dla Start-up’u umów inwestycyjnych.
Umowa pozabankowej pożyczki lub kredytu

W porównaniu do umów inwestycyjnych, zaletą standardowej umowy pożyczki lub kredytu jest możliwość uzyskania środków finansowych. która nie wiąże się z jednoczesnym wpływem finansującego na strukturę właścicielską oraz zarządczą spółki kapitałowej.

W tym zakresie SLCom gwarantuje:

 • Analizę oraz sporządzanie umów pożyczki lub kredytu
 • Dobór odpowiedniego zabezpieczenia spłaty zaciągniętego zobowiązania

Bieżąca pomoc prawna dla Start-Up'u.

Kompleksowa oraz stała obsługa prawna gwarantuje minimalizację zagrożeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Znajomość specyfiki Start-up’u oraz branży, w której działa znacząco wpływają na jakość świadczonych usług prawnych. Stała pomoc prawna zapewnia pełne zapoznanie się ze sprawami prowadzonymi przez przedsiębiorstwo. Dodatkowo, Start-Up z uregulowaną prawnie sytuacją staje się o wiele bardziej atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów oraz nabywców.

W tym zakresie SLCom gwarantuje:

 • Analizę, przygotowywanie oraz negocjowanie umów
 • Doradztwo w zakresie instrumentów zabezpieczeń
 • Pełne wsparcie działalności inwestycyjnej oraz finansowej
 • Obsługę korporacyjną spółek handlowych w pełnym zakresie
 • Wsparcie Zarządów, Rad Nadzorczych oraz Walnych Zgromadzeń
 • Prowadzenie spraw przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Obsługę sporów sądowych, reprezentację przed organami administracji i innymi organami orzekającymi,
 • Obsługę polubownej windykacji należności
 • Prowadzenie postępowania windykacyjnego, także na etapie egzekucyjnym. 

Ochrona własności intelektualnej Start-Up'u.

Kluczem do zyskania przewagi rynkowej nad konkurencją jest innowacyjna działalność oraz jej ochrona. Własność intelektualna w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym odgrywa rolę, której trudno nie docenić. Świadomość wagi ochrony dóbr niematerialnych w działalności Start-up’ów ma niezaprzeczalne znaczenie.

W tym zakresie SLCom gwarantuje:

 • Rejestrację znaków towarowych
 • Opiniowanie oraz sporządzanie umów rebrandingowych
 • Opiniowanie oraz sporządzanie umów z agencjami PR
 • Sporządzanie umów obejmujących własność intelektualną Start-up’u (m.in.: licencje, nabycie majątkowych praw autorskich)
 • Sporządzanie umów nabycia know-how 
 • Sporządzanie umów z pracownikami oraz współpracownikami, gwarantujących przeniesienie na przedsiębiorcę autorskich praw majątkowych
 • Prowadzenie sporów sądowych w zakresie ochrony własności intelektualnej
 • Ochrona Start-up’u przed bezpodstawnymi roszczeniami (w szczególności związanymi z copyright trolling)

Masz szczególne wymagania lub Twoja sprawa ma precedensowy charakter? Skontakuj się ze mną drogą telefoniczną lub mailową.